Polityka prywatności

 

I. Postanowienia ogólne

II. Administrator danych osobowych

III. Zasady przetwarzania danych osobowych

IV. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

V. Zakres przechowywanych danych osobowych

VI. Okres przechowywania danych osobowych

VII. Udostępnianie danych osobowych

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą

IX. Pliki cookies

X. Zmiany polityki prywatnościI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejsza polityka prywatności witryny www.meblefalcon.pl ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla osób, których dane są przetwarzane. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w witrynie plików cookies.


II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

§ 2

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.meblefalcon.pl jest Dorota Stefaniak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Meble Falcon Dorota Stefaniak, ul. Krępa – Kasztanowa 3, 66-001 Zielona Góra, NIP: 9730817942, REGON: 081239360, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej jako „Administrator”). Administrator danych decyduje o tym, w jaki sposób Państwa dane będą wykorzystane i zabezpieczone oraz realizuje Państwa uprawnienia wynikające z RODO.

§ 3

Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:

- poprzez adres email: sklep@meblefalcon.pl,

- telefonicznie pod numerem: +48 666 841 377,

- wysyłając list na adres: ul. Krępa – Kasztanowa 3, 66-001 Zielona Góra.


III. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

§ 4

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO”.

§ 5

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

- przetwarzane zgodnie z prawem;

- zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

- merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

- przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;

- przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

§ 6

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

- zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym w niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych;

- obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

§ 7

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.


IV. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

§ 8

Państwa dane osobowe przekazane w składanym zamówieniu i w związku z jego realizacją albo przygotowaniem dla Państwa oferty są wykorzystywane przez Administratora w następujących celach:

- zawarcia i wykonywania łączącej nas umowy, realizacji Państwa uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji oraz kontaktowania się z Państwem w sprawach z tym związanych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy oraz podjęcia działań na Państwa żądanie przed jej zawarciem);

- wystawienia i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania obowiązku nałożonego na Administratora przez prawo podatkowe);

- informowania Państwa o zmianach w ofercie, abyśmy mogli zaprosić Państwa do zawarcia w przyszłości następnych umów (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - promocja własnych produktów i marketing bezpośredni); Administrator będzie wykorzystywał Państwa dane w tym celu do momentu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu;

- wysyłania drogą elektroniczną informacji handlowych, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. a RODO: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą); Administrator będzie przesyłał te informacje do momentu wycofania przez Państwa zgody na ich otrzymywanie;

- ustalenia, obrony, dochodzenia i windykacji ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora);

- kontaktowania się w sprawach związanych z zawartą umową z osobami przez Państwa wyznaczonymi (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – ułatwienie wykonania zawartej umowy i spełnienie oczekiwań Klientów).

§ 9

Państwa dane osobowe przekazane za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.meblefalcon.pl są przetwarzane przez Administratora na podstawie Państwa zgody (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. a RODO). Są one wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane pytanie i kontaktu z Państwem.


V. ZAKRES PRZECHOWYWANYCH DANYCH OSOBOWYCH

§ 10

Administrator zbiera i przetwarza następujące dane:

  • imię i nazwisko,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
  • adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),
  • nazwę firmy,
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP).

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

§ 11

Okres przechowywania danych osobowych różni się w zależności od celu, w jakim dane są wykorzystywane.

Dane są przechowywane przez następujący okres:

- dane związane z realizacją zamówień - przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym dokonano sprzedaży,

- dane związane z realizacją działań marketingowych – w ciągu 1 roku od momentu zgłoszenia sprzeciwu przez Klienta wobec przetwarzania jego danych w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,

- dane związane z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie – w ciągu 3 miesięcy od momentu wycofania udzielonej zgody,

- dane związane z realizacją procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy - przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym rozpatrzono reklamację lub odstąpiono od umowy,

- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres niezbędny do realizacji tego celu,

- faktura VAT i dane w niej wskazane - tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa podatkowego, czyli przez 6 lat od końca roku, w którym została wystawiona faktura VAT lub inny dokument księgowy. 


VII. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

§ 12

Państwa dane osobowe są powierzane:

- firmom świadczącym usługi: pocztowe (wysyłka próbników), kurierskie i transportowe (dostawa zamówionych towarów),

- przedsiębiorcom obsługującym system informatyczny,

- podmiotom świadczącym usługi płatnicze (np. banki), usługi doradcze, prawne lub księgowe.

§ 13

Dane osobowe zebrane przez Meble Falcon mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.


VIII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

§ 14

Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

§ 15

Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§ 16

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 17

Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

§ 18

Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.


IX. PLIKI COOKIES

§ 19

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Brak zmiany po stronie usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie

§ 20

Cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika (komputer lub inne urządzenie) podczas przeglądania niniejszego serwisu, pozwalające pozyskać informacje na temat tego w jaki sposób użytkownik korzysta z serwisu, tak aby dopasować serwis do potrzeb i preferencji konkretnego użytkownika oraz aby zapewnić jego właściwe funkcjonowanie.

Ciasteczka nie służą do identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość; „cookies” identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się, czy dany komputer już odwiedzał stronę; dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników; nie są szkodliwe ani dla nas ani dla naszych komputerów, czy smartfonów – nie wpływają na sposób ich działania; nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

§ 21

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w serwisie;

d) marketingowym.

§ 22

W ramach witryny stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika do czasu opuszczenia strony internetox`wej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez niego.

§ 23

Meble Falcon informuje użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu.

Meble Falcon wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Meble Falcon, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta użytkownik.

Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

§ 24

Meble Falcon informuje także, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.

§ 25

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujące z Meble Falcon podmioty trzecie.


X. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

§ 26

Meble Falcon zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej podstronie.